Merverdiavgift ved omorganisering og overdragelse ved arv og gave

Merverdiavgiftsloven har ikke regler om kontinuitet slik som i skatte-, regnskaps- og selskapsretten. På merverdiavgiftrettens område er utgangspunktet at det ikke foreligger kontinuitet ved overføring av driftsmidler ved omdanning, fusjon og fisjon eller konserninterne overføringer.
Source: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top